Podmínky pronájmu

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení žebříku vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

 • byl starší 18 let,
 • předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
 • složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu.
 • Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen, a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.
 • Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajimateli. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Žebřík může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození žebříku osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 • Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o pronájmu zařízení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
 • Případné vrácení zařízení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 • V případě nedodržení sjednané doby vrácení zařízení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
 • V případě poškození či ztráty zapůjčeného zařízení je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného zařízení. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení zařízení, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.
 • V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
 • Cena zapůjčeného žebříku,lešení či stroje je dána ceníkem Půjčovny platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o pronájmu zařízení.
 • Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu zařízení. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání zařízení a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.
 • Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při užívání pronajatého zboží, a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčeného zboží.

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení.

Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o pronájmu zařízení a Půjčovního řádu.